English version below.

1. Faktura

Observera att vi kan endast leverera mot betalning i förskott. Tillsammans med en bekräftelse på din beställning får du en faktura via e-post. När betalningen har mottagits kommer varorna skickas till dig tillsammans med kvitto.

I undantagsfall accepterar vi köp på faktura. I så fall är förfallodatum 14 dagar efter beställningsdatum. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med vid varje tidpunkt gällande referensränta + 8 % samt kostnader för betalningspåminnelser (60:- kr), inkassokostnader med mera.

2. Leverans

Leveranstiden är cirka 1-3 dagar inom Sverige. De flesta paket skickar vi met DHL till närmaste ombud. Om en artikel inte längre är tillgänglig eller tillfälligt inte tillgänglig får du ett meddelande via e-post. Delleveranser är möjliga utan extra fraktkostnad för dig. Varorna skall undersökas av mottagaren avseende kvantitet och kvalitet.

3. Klagomål och reklamationer

Klagomål och reklamationer accepteras endast skriftligen inom fem dagar. Köparen har reklamationsrätt på tre år och ska ha meddelat högtalarshoppen detta inom skälig tid från att felet upptäcktes. Gör man så inom två månader anses det som skälig tid. Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).

Har någon annan än högtalarshoppen åtagit sig att för dennes räkning avhjälpa fel i en vara, kan reklamationen i stället göras hos honom.

Reklamerar köparen inte inom tre år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

4. Garanti

Garantin för varor som levereras gäller endast för felfritt tillstånd vid leveranstillfället. Vi tar inget ansvar för skador på personer eller egendom som uppkommer till följd av användning av de levererade varorna, oavsett om användningen är korrekt eller felaktigt.

5. Recensioner och omdömen

Syftet med att tillhandahålla en kommentars- och recensionsfunktion på Webbplatsen är att våra användare ska kunna dela med sig av sina upplevelser i samband med att de använt sig av våra tjänster eller genomfört ett köp av oss. Syftet är även att möjliggöra för våra kunder att lämna recensioner av våra produkter och betygsätta dem.

Recensioner hanteras av ett oberoende företag (CUSTOMER REVIEWS LTD (Registered in England & Wales) 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, Company No. 11364361) och det är också deras policy du akcepterar när du beställer hos oss.

Du kommer att få ett automatisk email några dagar efter ditt köp med en inbjudan att lämna ömdömen och recensioner till de produkter du har köpt hos oss från CUSTOMER REVIEWS LTD (feedback@cusrev.com)

När du använder funktioner på Webbplatsen genom att skapa användargenererat innehåll, såsom t.ex. recensioner av produkter, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av Webbplatserna kan ställas till svars för.

6. Ångerrätt vid distanshandel

Du har 14 dagars ångerrätt när du köper varor och tjänster på distans. Reglerna gäller när du handlar på Internet, postorder, TV-shop och telefon. Men kom ihåg att ångerrätten inte gäller för alla varor och tjänster.

När du köper något på distans har du inte samma möjlighet att granska det du köper som när du handlar i en butik. Därför har du möjlighet att inom 14 dagar ångra ditt köp. När du ångrar köpet ska du meddela säljaren att du ångrar köpet och lämna tillbaka det du har köpt till säljaren. Du ska meddela säljaren att du ångrar dig inom 14 dagar. Säljaren behöver inte bekräfta att du har ångrat köpet. Säljaren behöver inte heller ha fått tillbaka varan inom de 14 dagarna.

6.1 Information om ångerrätten före köp

Säljaren ska ge dig information om ångerrätten innan du köper en vara eller tjänst. Informationen ska vara tydlig och innehålla det du behöver veta för att kunna utnyttja ångerrätten.

6.2 Information om ångerrätten efter köp

Efter köpet ska du återigen få information om ångerrätten. Du ska få informationen på ett varaktigt sätt, till exempel på papper eller i ett e-postmeddelande. Du ska också få information om vart du ska vända dig för att använda din ångerätt.

6.3 När börjar ångerrätten gälla?

Ångerrätten på 14 dagar gäller från dagen du tar emot varan och återigen får information om din ångerrätt. Om du inte har fått information om ångerrätten före och efter köpet har du i stället ett års ångerrätt. Du kan ångra dig utan att ha hämtat ut varan men du måste alltid meddela säljaren. Även om du inte har hämtat ut varan ska du betala returfrakten.

6.4 Undersöka varan

Du har rätt att undersöka varan du har köpt. Men för att kunna ångra köpet måste den vara i så kallat väsentligt oförändrat skick. Ångerrätten gäller även om du har varit tvungen att förändra varan för att kunna undersöka den.

6.5 Returfrakten

När du ångrar ett köp ska du betala kostnaderna för returfrakten. Du bestämmer själv hur du skickar tillbaka varan. Om du har köpt en vara efter att ha blivit uppringd via telefon ska dock säljaren stå för returfrakten. Tänk på att du ansvarar för varan till den når säljaren, det vill säga även under transporten.

6.6 Köpa tjänster

Ångerrätten gäller också när du köper tjänster på distans. Det kan exempelvis vara hantverkstjänster. Men lagen gäller även vissa finansiella tjänster som krediter, försäkringar och betaltjänster. Även vid köp av tjänster är ångerfristen 14 dagar utom för livförsäkringar och privat individuellt pensionssparande. Då är den 30 dagar. Som regel gäller ångerfristen från dagen då avtalet ingås. När du köper livförsäkringar räknas fristen från och med den dag du har fått veta att avtalet har ingåtts. Ångerrätten börjar dock aldrig gälla förrän du har fått den information som säljaren måste ge dig. När du köper finansiella tjänster ska du även ha fått avtalsvillkoren för att ångerfristen ska börja löpa.

6.7 Återbetalning

När du ångrar ett köp ska säljaren snarast betala tillbaka allt du har betalat, utom returfrakten, till dig. Säljaren måste alltid betala tillbaka inom 30 dagar.

6.8 När du inte har ångerrätt

Det är viktigt att komma ihåg att ångerrätten inte gäller för alla varor och tjänster. Det finns vissa undantag. För att undantagen ska gälla måste säljaren informera dig om dem både före och efter köp. När du till exempel köper följande varor och tjänster på distans har du inte ångerrätt.

  • inkvartering
  • transporter
  • servering, catering eller liknande
  • kultur-, idrottsevenemang eller liknande
  • livsmedel
  • tidningar
  • vadhållning
  • plomberade cd-skivor, datorprogram och liknande om plomberingen har brutits

Om en vara tillverkas speciellt efter dina önskemål, kan du och säljaren komma överens om att ångerrätten inte gäller. För andra varor har säljaren ingen rätt att förhandla bort ångerrätten.

källa: konsumentverket

Om du ångrar köpet, skicka ett meddelande till info@hogtalarshoppen.se eller ring mobil: 070-3578433.

Terms and Conditions

1. Invoice

Please note that we can only deliver against payment in advance. Along with a confirmation of your order you will receive an invoice via email. Once the payment has been received, the goods will be sent to you along with receipt.

In exceptional cases, we accept purchases on invoice. In this case, the due date is 14 days after the order date. In case of delayed or non-payment, interest is charged of current reference rate + 8% and costs for payment reminders (SEK 60), collection costs and more are added.

2. Delivery

Delivery time is about 1-3 days within Sweden. Most packages we send with DHL to the nearest DHL service point. For delivery outside of Sweden, we use DHL and UPS. Their respective delivery times to your place are valid. If an item is no longer available or temporarily unavailable, you will receive an email notification. Part deliveries are possible at no extra shipping cost to you. The goods shall be inspected by the consignee for quantity and quality.

3. Complaints and reclamation

Complaints will only be accepted in writing within five days. The buyer has a right to make a complaint for three years and must have notified högtalarshoppen within a reasonable time of the defect being discovered. If you do so within two months, it is considered a reasonable time. The buyer may not claim that the product is defective, unless he notifies the seller of the defect within a reasonable time after he has noticed or should have noticed the defect (complaint).

If someone other than högtalarshoppen has undertaken to remedy defects in an item on their behalf, the complaint can instead be made to him.

If the buyer does not complain within three years of receiving the product, he loses the right to invoke the defect, unless otherwise follows from a guarantee or similar commitment.

4. Warranty

The guarantee for goods delivered only applies to faulty condition at the time of delivery. We accept no responsibility for damage to persons or property arising from the use of the delivered goods, whether the use is correct or incorrect.

5. Product reviews and comments

The purpose of providing a comment and review function on our website is to enable our users to share their experiences in connection with their use of our services or making a purchase from us. The purpose is also to enable our customers to submit reviews of our products and rate them.

Reviews are managed by an independent company (CUSTOMER REVIEWS LTD (Registered in England & Wales) 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, Company No. 11364361) and you accept their terms and conditions as well, when ordering at högtalarshoppen.

You will receive an automatic email a few days after your purchase with an invitation to submit ratings and reviews for the products you have purchased from CUSTOMER REVIEWS LTD (feedback@cusrev.com).

When you use website features by creating user-generated content, such as reviews of products, you as an individual participate directly with content that you are responsible for and that you as a user of the websites can be held responsible for.

6. Right of withdrawal in distance trading

You have a 14-day right of withdrawal when you buy goods and services remotely. The rules apply when you shop on the Internet, mail order, TV shop and telephone. But remember that the right of withdrawal does not apply to all goods and services.

When you buy something remotely, you do not have the same opportunity to review what you buy as when you shop in a store. Therefore, you have the opportunity to cancel your purchase within 14 days. When you regret the purchase, you must notify the seller that you regret the purchase and return what you have bought to the seller. You must notify the seller that you regret it within 14 days. The seller does not need to confirm that you have regretted the purchase. The seller does not need to have received the item back within the 14 days.

6.1 Information about the right of withdrawal before purchase

The seller must give you information about the right of withdrawal before you buy a product or service. The information must be clear and contain what you need to know in order to exercise the right of withdrawal.

6.2 Information about the right of withdrawal after purchase

After the purchase, you will again receive information about the right of withdrawal. You should receive the information in a permanent manner, for example on paper or in an e-mail. You will also receive information on where to turn to exercise your right of withdrawal.

6.3 When does the right of withdrawal take effect?

The right of withdrawal for 14 days applies from the day you receive the product and again receive information about your right of withdrawal. If you have not received information about the right of withdrawal before and after the purchase, you have a one year right of withdrawal instead. You can regret it without having picked up the item, but you must always notify the seller. Even if you have not picked up the item, you must pay the return shipping.

6.4 Examine the product

You have the right to examine the product you have purchased. But in order to be able to cancel the purchase, it must be in a so-called substantially unchanged condition. The right of withdrawal applies even if you have had to change the product in order to examine it.

6.5 Return shipping

When you cancel a purchase, you must pay the costs of return shipping. You decide how you send the item back. However, if you have purchased an item after being called by telephone, the seller must be responsible for return shipping. Remember that you are responsible for the product until it reaches the seller, ie also during transport.

6.6 Purchasing services

The right of withdrawal also applies when you buy services remotely. These can be craft services, for example. But the law also applies to certain financial services such as credit, insurance and payment services. Even when purchasing services, the withdrawal period is 14 days, except for life insurance and private individual pension savings. Then it’s 30 days. As a rule, the withdrawal period applies from the day when the agreement is entered into. When you buy life insurance, the deadline is calculated from the day you have been informed that the agreement has been entered into. However, the right of withdrawal never takes effect until you have received the information that the seller must give you. When you buy financial services, you must also have received the contract terms for the withdrawal period to start running.

6.7 Refund

When you cancel a purchase, the seller must immediately refund everything you have paid, except the return shipping, to you. The seller must always pay back within 30 days.

6.8 When you have no right of withdrawal

It is important to remember that the right of withdrawal does not apply to all goods and services. There are some exceptions. In order for the exceptions to apply, the seller must inform you of them both before and after purchase. For example, when you buy the following goods and services remotely, you do not have the right of withdrawal.

accommodation
transports
serving, catering or the like
cultural, sporting events or the like
food
newspapers
betting
sealed CDs, computer programs and the like if the seal has been broken

If an item is manufactured specifically to your wishes, you and the seller can agree that the right of withdrawal does not apply. For other goods, the seller has no right to renegotiate the right of withdrawal.

source: the Swedish Consumer Agency

If you regret the purchase, send a message to info@hogtalarshoppen.se or call mobile: 070-3578433.