English version below.

1. Faktura

Observera att vi kan endast leverera mot betalning i förskott. Tillsammans med en bekräftelse på din beställning får du en faktura via e-post. När betalningen har mottagits kommer varorna skickas till dig tillsammans med kvitto.

I undantagsfall accepterar vi köp på faktura. I så fall är förfallodatum 14 dagar efter beställningsdatum. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med vid varje tidpunkt gällande referensränta + 8 % samt kostnader för betalningspåminnelser (60:- kr), inkassokostnader med mera.

2. Leverans

Leveranstiden är cirka 1-3 dagar inom Sverige. De flesta paket skickar vi met DHL till närmaste ombud. Om en artikel inte längre är tillgänglig eller tillfälligt inte tillgänglig får du ett meddelande via e-post. Delleveranser är möjliga utan extra fraktkostnad för dig. Varorna skall undersökas av mottagaren avseende kvantitet och kvalitet.

Klagomål accepteras endast skriftligen inom fem dagar.

3. Garanti

Garantin för varor som levereras gäller endast för felfritt tillstånd vid leveranstillfället. Vi tar inget ansvar för skador på personer eller egendom som uppkommer till följd av användning av de levererade varorna, oavsett om användningen är korrekt eller felaktigt.

4. Recensioner och omdömen

Syftet med att tillhandahålla en kommentars- och recensionsfunktion på Webbplatsen är att våra användare ska kunna dela med sig av sina upplevelser i samband med att de använt sig av våra tjänster eller genomfört ett köp av oss. Syftet är även att möjliggöra för våra kunder att lämna recensioner av våra produkter och betygsätta dem.

Recensioner hanteras av ett oberoende företag (CUSTOMER REVIEWS LTD (Registered in England & Wales) 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, Company No. 11364361) och det är också deras policy du akcepterar när du beställer hos oss.

Du kommer att få ett automatisk email några dagar efter ditt köp med en inbjudan att lämna ömdömen och recensioner till de produkter du har köpt hos oss från CUSTOMER REVIEWS LTD (feedback@cusrev.com)

När du använder funktioner på Webbplatsen genom att skapa användargenererat innehåll, såsom t.ex. recensioner av produkter, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av Webbplatserna kan ställas till svars för.

 

Terms and Conditions

1. Invoice

Please note that we can only deliver against payment in advance. Along with a confirmation of your order you will receive an invoice via email. Once the payment has been received, the goods will be sent to you along with receipt.

In exceptional cases, we accept purchases on invoice. In this case, the due date is 14 days after the order date. In case of delayed or non-payment, interest is charged of current reference rate + 8% and costs for payment reminders (SEK 60), collection costs and more are added.

2. Delivery

Delivery time is about 1-3 days within Sweden. Most packages we send with DHL to the nearest DHL service point. For delivery outside of Sweden, we use DHL and UPS. Their respective delivery times to your place are valid. If an item is no longer available or temporarily unavailable, you will receive an email notification. Part deliveries are possible at no extra shipping cost to you. The goods shall be inspected by the consignee for quantity and quality.
Complaints will only be accepted in writing within five days.

3. Warranty

The guarantee for goods delivered only applies to faulty condition at the time of delivery. We accept no responsibility for damage to persons or property arising from the use of the delivered goods, whether the use is correct or incorrect.

4. Product reviews and comments

The purpose of providing a comment and review function on our website is to enable our users to share their experiences in connection with their use of our services or making a purchase from us. The purpose is also to enable our customers to submit reviews of our products and rate them.

Reviews are managed by an independent company (CUSTOMER REVIEWS LTD (Registered in England & Wales) 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, Company No. 11364361) and you accept their terms and conditions as well, when ordering at högtalarshoppen.

You will receive an automatic email a few days after your purchase with an invitation to submit ratings and reviews for the products you have purchased from CUSTOMER REVIEWS LTD (feedback@cusrev.com).

When you use website features by creating user-generated content, such as reviews of products, you as an individual participate directly with content that you are responsible for and that you as a user of the websites can be held responsible for.