Englisch version below

Högtalarshoppen

en del av monolit-speakers Sweden AB
Videgränd 8
243 32 Höör

Representeras av:

Dr. Jürgen Kuhn

Kontakt:

Telefon: +46 (0) 70 357 84 33
E-Mail: info@hogtalarshoppen.se

Momsregistreringsnummer:

Organisationsnummer:
556876-9391

Momsregistreringsnummer (VAT):
SE556876939101

 

Allmänna villkor

Du hittar våra allmänna villkor här.

Tvistlösning utanför domstol

EU-kommissionen har skapat en onlineplattform för tvistlösning (“ODR-plattform”) tillgänglig på: http://ec.europa.eu/odr.

Om kunden är en konsument som bor i Europeiska unionen, kan denna plattform användas för att lösa tvister om kontraktsobligationer från onlinekontrakt utanför domstolen.

Vi är skyldiga att informera dig om förekomsten av denna ODR-plattform och i detta sammanhang också om vår e-postadress info@hogtalarshoppen.se.

Vi strävar efter att lösa eventuella meningsskiljaktigheter när det gäller kontrakt som ingåtts med våra kunder i vänlighet genom våra kundtjänster. Dessutom är vi inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande framför ett konsumentskiljedomsnämnd, och vi är inte heller beredda att göra det i princip.

Anmärkningar om dataskydd

Vi garanterar härmed att dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Du kan hitta mer information om dataskydd i vår sekretesspolicy.

Anmärkningar om varumärken

Varumärken tillhör respektive varumärkesägare och identifieras i allmänhet inte som sådana på denna webbplats. Avsaknaden av en lämplig indikation innebär inte att namnet i fråga är ett fritt namn enligt definitionen i varumärkes- och märkningslagstiftningen.

Upphovsrätt

Innehåll, struktur och presentation av dessa sidor skyddas av upphovsrätten. Innehållet får inte, varken helt eller delvis, kopieras eller användas  utanför https://hogtalarshoppen.se. Användning av det presenterade bildmaterialet utan skriftligt tillstånd är strängt förbjudet.

Friskrivning från garantier

Alla länkar som pekar till sidor utanför https://hogtalarshoppen.se/, kontrolleras noggrannt. Men om dessa sidors innehåll bryter mot gällande lag avstår vi från det och tar tacksamt emot er anmäl om det, så att de relevanta länkarna kan tas bort från vår sida så snabbt som möjligt.

Medlemskap

monolit-speakers är medlem i el-kretsen

 

English translation

General Terms and Conditions

You can find our general Terms and Conditions  here.

Out-of-court dispute resolution

The EU Commission has created an online platform for dispute resolution (“ODR platform”) available at: http://ec.europa.eu/odr.

If the customer is a consumer living in the European Union, this platform can be used to resolve disputes regarding contractual obligations from online contracts out of court.

We are obligated to inform you of the existence of this ODR platform and in this context also of our email address info@hogtalarshoppen.se.

We endeavour to solve any differences of opinion concerning contracts concluded with our customers amicably via our customer services. Furthermore, we are not obliged to participate in a dispute settlement proceeding in front of a consumer arbitration board, nor are we prepared to do so on principle.

Notes on data protection

We hereby guarantee that your data will be treated confidentially. You can find more information about data protection in our privacy policy.

Notes on trademarks

Trademarks are property of the respective brand owners and are generally not identified as such on this website. The absence of an appropriate indication does not imply that the name in question is a free name as defined by trademark and labelling legislation.

Copyright

The content, structure and presentation of these pages are protected by copyright. The content may not be copied or used outside https://hogtalarshoppen.se, in whole or in part. Use of the presented visual material without written permission is strictly prohibited.

Disclaimer from Warranties

All links pointing to pages outside https://hogtalarshoppen.se/ are carefully checked. However, if the content of these pages is in violation of the applicable law, we waive it and gratefully accept your notification of it, so that the relevant links can be removed from our site as soon as possible.

Memberships

monolit-speakers is member in el-kretsen